วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจการโทรศัพท์ในประเทศไทย

                     กิจการโทรศัพท์ในประเทศไทย โดย นายเสงี่ยม เผ่าทองศุข

          ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า  ได้มีการนำเครื่องโทรศัพท์เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใด แต่เข้าใจกันว่า ประเทศไทยมีเครื่องโทรศัพท์ใช้เป็นครั้งแรกราว พ.ศ. ๒๔๒๔ (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๕) ติดตั้งที่กรุงเทพฯเครื่องหนึ่ง กับที่ปากน้ำ (จังหวัดสมุทรปราเครื่องหนึ่ง  ใช้สายโทรเลขระหว่างกรุงเทพฯ กับปากน้ำ ซึ่งกรมกลาโหมได้สร้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๘ เพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับการผ่านเข้าออกปากแม่น้ำเจ้าพระยา ของเรือกลไฟ

          สมัยนั้น  เรียก  "โทรศัพท์" ว่า "เตลิโฟน" ตามเสียงภาษาอังกฤษ telephone (ปัจจุบัน ภาษามาเลเซียเรียกว่าตาลิโฟน)

        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น